https://en.wikipedia.org/wiki/Small_and_medium-sized_enterprises

Small and medium-sized enterprises (SMEs) หรือ small and medium-sized businesses (SMBs) เป็น ธุรกิจ

ตัวย่อ SME ใช้โดย องค์กรนานาชาติ เช่น ธนาคารโลก สหภาพยุโรป สหประชาชาติ และ องค์กรการค้าโลก