กำแพงป้องกัน | เชิงลึก กำแพงเมืองจีน

กำแพงป้องกัน (Defensive Wall)

กำแพงหิน สมัยโบราณ ป้องกันเมือง
กำแพงป้องกัน เป็นระบบป้องกันเมืองอย่างหนึ่งในสมัยโบราณ โดยมักมีป้อมปราการเพื่อมองระยะไกลและใช้โจมตีศัตรู โดยการก่อสร้างมักจะมีลักษณะของการล้อมรอบเมือง ชุมชนที่อยู่อาศัย หรือสถานที่สำคัญ เช่น วัง ภาษาโดยทั่วไปจะเรียกว่ากำแพงเมือง นอกจากนี้ยังมีกำแพงที่มีลักษณะยาว คล้ายการแบ่งกั้นอาณาเขต ซึ่งไม่ได้ล้อมเมืองหรือชุมชนใดไว้ อาทิ กำแพงเมืองจีน ซึ่งมีจุดสิ้นสุดอยู่ที่ทะเล นอกจากกำแพงเมืองจะเป็นส่วนสำคัญสำหรับป้องกันข้าศึกศัตรูแล้ว ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรนั้นๆ ให้เป็นที่เกรงขามแก่เมืองอื่นๆ ด้วย ยิ่งกำแพงป้องกันหรือกำแพงเมืองมีความแข็งแกร่งมากก็ยิ่งตีฝ่าเข้าไปได้ยาก

วัสดุที่นิยมนำมาได้แก่หินและอิฐ อาจมีไม้เป็นส่วนประกอบอยู่บ้าง แต่มักถูกใช้ในลักษณะของเครื่องหลังคา ค้ำยัน และมักผุพังเสียหายไปตามกาลเวลา ไม่ค่อยพบเป็นหลักฐานหลงเหลืออยู่ องค์ประกอบอื่นๆ ที่จะทำให้กำแพงป้องกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือป้อมปราการที่ดี และมีคูคลอง แม่น้ำ ทะเล ล้อมรอบ เพื่อการตีเมืองที่เป็นไปได้ยากขึ้นกว่าเดิม ในสมัยโบราณจึงมักพบการขุดคูเมืองรอบกำแพง ทั้งเพื่อเป็นด่านป้องกันการโจมตี และเพื่อการอุปโภคบริโภคของชาวเมืองด้วย
กำแพงเมืองมักมีการเข้าออกผ่านประตูเมือง ซึ่งมีการดูแลรักษาด้วยทหารของเมือง การสร้างกำแพงขนาดใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยสงครามครูเสด และพัฒนาไปตามความมั่งคั่งรุ่งเรืองของรัฐต่างๆ ในยุโรป

กำแพงป้องกันที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กำแพงเมืองจีน หรือ Great Wall of China หรือที่ชาวจีนเรียกว่ากำแพงหมื่นลี้ เป็นกำแพงที่ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างโดยน้ำมือมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีความยาวมากถึง 21,196.18 กิโลเมตร และครอบคลุมพื้นที่กว่า 15 มณฑลทั่วประเทศจีน
กำแพงเมืองจีนถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
กำแพงเมืองจีนมีป้อมคั่นเป็นระยะๆ ซึ่งบริเวณป้อมยังมีห้องน้ำและคุกสำหรับนักโทษด้วย กำแพงนี้สร้างขึ้นในหลายช่วงสมัยของจีนโบราณ แต่กำแพงส่วนใหญ่ที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันเป็นกำแพงที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ฉิน วัตถุประสงค์ของการสร้างกำแพงเมืองจีนนี้เพื่อป้องกันผู้รุกรานโดยเฉพาะชาวฮั่น (Han) หรือชนเผ่าซ่งหนู (Xiongnu) ซึ่งเป็นศัตรูคู่ปรับกันมาอย่างยาวนานนับแต่ราชวงศ์ต้นๆ ของอารยธรรมจีน เช่น โจว เมื่อประมาณ 400 ปีก่อนคริสตกาล
กำแพงเมืองจีนเริ่มก่อสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์ฉิน และได้รับการก่อสร้างเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ ราชวงศ์ แต่ก็ถูกบุกได้สำเร็จโดยชาวมองโกลและแมนจู

วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างหลักคือหิน บางส่วนของกำแพงที่เป็นอิฐหรือวัสดุอื่นที่ไม่มีความคงทนแข็งแรงได้เสียหายลง โดยกำแพงส่วนที่ยังคงสมบูรณ์อยู่นี้เป็นเพียง 1 ใน 3 ของความยาวกำแพงทั้งหมด

กำแพงป้องกันในโลกสมัยใหม่

กำแพงแห่งแอตแลนติก (Atlantic Wall) เป็นตัวอย่างของกำแพงป้องกัน (Defensive Wall) ในโลกสมัยใหม่ สร้างขึ้นโดยกองทัพนาซีเยอรมนีในช่วงปี 1941-1944 เพื่อเป็นแนวป้องกันการบุกของฝ่ายศัตรู ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 มีความยาวตลอดชายฝั่งถึง 6 ประเทศ คือ อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี นอร์เวย์ และเดนมาร์ก กำแพงแห่งแอตแลนติกนี้เป็นกำแพงป้อมคอนกรีตขนาดใหญ่ โดยมีป้อมมากถึง 14,000 ป้อม ใช้สำหรับเป็นรังปืนใหญ่และปืนกล เพื่อป้องกันการบุกทางทะเลของทหารฝ่ายสัมพันธมิตรในขณะนั้น