ประเทศไทย ผลิตอะไร ป้อน ตลาดโลกได้บ้าง ?

สินค้า ทางเศรษฐกิจในประเทศไทย

1 มังคุด จัดอยู่ในหมวดหมู่ = ผลไม้
2 ทุเรียน จัดอยู่ในหมวดหมู่ = ผลไม้
3 Nike ได้ถูกเรยกว่า “little more than prison labor camps.”
ในรายงาน เราพบว่า “high levels of toxic chemicals” หรือ ได้รับสารเคมี ที่มาอัตตราสูงเกินไป และเราพบว่า ลูกจ้าง ได้ทำงาน จำนวน 72 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และได้รับ อัตตราแค่ 10 เซ็นต์ ต่อชั่วโมง ที่เพิ่มขึ้นมาเท่านั้น อันนี้ รายงานไม่ใช่เฉพาะ NIKE แต่รวมไปถึง REEBOKS ด้วย และอาจทำงานหนักไปถึง 17 ชั่วโมงต่อวัน [ที่มา]
4 การผลิต ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1970s – 1980s
5 นโยบายการผลิต ในช่วงปี 1980s
6 โรงงานผลิต อุตสาหกรรม ของญี่ปุ่นในประเทศไทย
7 ความยากในการหาตลาด สำหรับสินค้าไทย
8 อุตสาหกรรมอาหารไทย
9 อุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย
10 การแข่งขันในอุตสาหกรรมสิ่งทอ
11 อุตสาหกรรมผลิตรถญี่ปุ่น ในประเทศไทย
12 Toyota ในประเทศไทย
13 Honda ในประเทศไทย
14 Nissan ในประเทศไทย
15 Mitsubishi ในประเทศไทย
16 Suzuki ในประเทศไทย
17 อุตสาหกรรมผลิตรถอเมริกา ในประเทศไทย
18 อุตสาหกรรมผลิต เครื่อง อิเล็คทรอนิกส์