การผลิต ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 1970s – 1980s

ในอุตสาหกรรม ของประเทศไทย ได้สร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจเติบโตในช่วงปี 1970 และปี 1980s (ทศวรรษ) เปอร์เซ็นต์ใน GDP ที่เราเห็นในช่วงนั้น ในอุตสาหกรรมได้เติบโตไปถึง 25.7% ในช่วงทศวรรษที่ 70 และเติบโตเป็น 29% ในช่วงกลางทศวรรษที่ 80 ในช่วงเฉลี่ยค่ากลางของ เปอร์เซ็นต์การเติบโตอยู่ที่ 9.3% ในแต่ละอุตสาหกรรมสำคัญๆ และได้ปันส่วนให้ได้ถึง 17.9% ในอีกส่วนนี้ของ GDP ในปี 1970 และ 19.8% ในช่วงกลางทศวรรษที่ 80